คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562    
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร | สมาชิกสภาเทศบาล | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)
 
profile
นางสาวพินดา จาตุรแสงไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 
profile
นางอนัญญา พิณทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 
profile
นางสาวเสาวลักษณ์ พานทอง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 
profile
นางสาววิลาวัลย์ กิติกุลธนพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 
profile
นางสาวพรพิมล น้อยรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 
profile
นางสาวศศิวิมล สกุลเต็ม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 
profile
นางสาวดวงใจ กระสานติสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 
profile
นางสาวเพลินพิศ เพชรกาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
profile
ส.อ. สุกฤษฏิ์ ดีสุกใส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
 
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 887914
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :