เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง งดจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง งดจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
ประกาศจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ(กรณีรับเงินสด) นอกสถานที่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศจากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ(กรณีรับเงินสด) นอกสถานที่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012090
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :