เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (กรณีรับเงินสด) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (กรณีรับเงินสด) ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อมารับเงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเปราะบาง) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อมารับเงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเปราะบาง)

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๖ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ชุดที่ ๖

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

 
ประชาสัมพันธ์...การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชาสัมพันธ์...การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012129
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :