ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
         เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นตำบลอ้อมใหญ่ และท้องถิ่นบางส่วนของตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๒๔ จัดตั้งสุขาภิบาล อ้อมใหญ่ ” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘  ตอนที่ ๙๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๔ และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
      เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีเนื้อที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณ  ๑๒  ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วย ๒ ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลอ้อมใหญ่ หมู่ที่ ๑ และ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวอำเภอสามพรานไปทางทิศตะวันออกประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  ๒๗ กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
              ทิ
ศเหนือ        ติดกับ      เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

              ทิศตะวันออก   ติดกับ      เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร
              ทิศตะวันตก     ติดกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
              ทิศใต้           ติดกับ       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม / แม่น้ำท่าจีน

 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่