ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนา

 “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว”
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม
๑. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๓. ป้องกัน ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์

๕. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๖. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


  ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
  แนวทางการพัฒนา
  ๑. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
  ๒. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธีและงานรัฐพิธี

   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฎิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนาจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


   ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
   แนวทางการพัฒนา
   ๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
   ๒. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย

   ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   แนวทางการพัฒนา
   ๑. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME

   ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
   แนวทางการพัฒนา
   ๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   ๒. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรธนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร

   ๓. สนับสนุนการปฎิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

   ๔. ปรับปรุง พัฒนารายได้


   ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
   แนวทางการพัฒนา
   ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุกรักษาถนน สะพาน ทางเท้าเส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ท่าเที่ยบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
   ๒. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
   ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา

    
    
    
    
    
    
    
    


   เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

   e-book
   eit
   ป้าย
   banner-15878
   banner-16807
   g_502726277
   banner-16813
   banner-16812
   banner-16811
   banner-16789
   banner-16810
   facebook
   banner-16808
   002เช็คเมล์
   001ติดต่อเรา
   banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่