ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  |  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)  |  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่