ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
วัดเทียนดัด
 
          วัดเทียนดัด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ เล่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๒ ภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก และหมู่พระสงฆ์ได้หนีพวกพม่า มาพักในบริเวณนี้ ชาวบ้านจึงได้สร้างวัด เพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษา วัดนี้แต่เดิมนั้นมีต้นเกดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า วัดดงเกด แล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดกระแชงดาด วัดเชิงดาดคงคาวน และวัดเชิงดาดคงคาวล ต่อมาเมื่อครั้งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสผ่านและแวะเยี่ยมที่วัดแห่งนี้ ท่านได้ตั้งนามของวัดให้ใหม่ว่า วัดเทียนดัด หลักฐานเก่าแก่ของวัดที่ยังคงเหลืออยู่บ้างได้แก่ อุโบสถหลังเก่า สร้างหันหน้าไปทางแม่น้ำ ด้านหน้ามีพาไล หรือหลังคาคลุมทอดลงมา ใบเสมาตรงเอวทำเป็นลวดลายก้านขด สลับไปมาคล้ายกับใบเสมาที่วัดหอมเกร็ด
 

          ในอดีตวัดแห่งนี้มีพระเถระซึ่งมีชื่อเสียงมาก ได้แก่ พระครูปลัดผัน ติสสวณโน อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ และพระครูอาทรพัทยคุณ (ผล ธมฺโมโชติ) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ซึ่งท่านทั้งสอง มีชื่อเสียงทางด้านการสร้างพระ และเครื่องรางของขลัง องค์สุดท้าย ได้แก่พระครูมนูญกิจจานุวัตร (แสวง ธมฺรโส) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ ดังนั้น วัดเทียนดัดในทุกวันนี้ จังได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลักฐานในอดีตหลงเหลืออยู่น้อยมาก จนบางครั้งทำให้ดูเหมือนกับว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน วัดเทียนดัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๘๐ ปัจจุบันมีพระอธิการภิรมย์ รตนปญโญ เป็นเจ้าอาวาส
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่