ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
 

          วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์เป็นวัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มก่อสร้างวัดและศาสนสถานมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

          เนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานที่ดินให้สร้างวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๖๓ ไร่๒ งานและเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์๒๕๓๓ พระองค์ได้เสด็จไปทรงเททองหล่อพระประธานทรงวางศิลาฤกษ์ หอฉัน และกุฏิ ญสส.แล้วพร้อมทั้งทรงมอบหมายให้ พระเทพวราจารย์ (พระธรรมวราจารย์) สมณศักดิ์ในขณะนั้น วัดบวรนิเวศวิหาร ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ และปรับปรุงสถานที่

         เบื้องต้นตั้งเป็นวิทยาเขตแห่งที่๒ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งปี ๒๕๓๔ ดำเนินการสร้างถนนเต็มรูปแบบและอาคารสถานที่พร้อมที่จะรับพระภิกษุนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีและรับเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีพระภิกษุนักศึกษาและคฤหัสถ์ เข้ามาศึกษาจำนวน ๕๘๕ รูปรวมทั้งคฤหัสถ์ ปี๒๕๓๕ วางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและเริ่มโครงการสร้างศูนย์เด็กเล็กตามแนวพระราชดำริ
ต่อมาเมื่อวันที่๑๘ มิถุนายน๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ๒ หลัง

         ปี๒๕๓๖ เสด็จฯทรงเปิดศูนย์เด็กเล็ก และเปิดรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมาซึ่งขณะนี้มีเด็กก่อนวัยเรียน ๙๕๐ คนและในปี ๒๕๓๗ได้รับพระราชทานพระนามาภิไธยเป็นนามวิทยาเขตว่า"วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย" ศูนย์เด็กเล็กว่า"ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย" มูลนิธิว่า"มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย" วัดว่า"วัดสิรินธรเทพรัตนาราม" และทรงรับทั้ง๔ องค์กรไว้ในพระราชูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

         ส่วนที่เป็นวัดนั้นได้ก่อสร้างอุโบสถ เริ่มในปี ๒๕๔๓ กุฏิสงฆ์๔ หลังและศาลาการเปรียญ ๑ หลังทั้งหมดเป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถนั้นสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๘ พรรษาพ.ศ. ๒๕๔๖ พระองค์เสด็จฯไปทรงวางศิลาฤกษ์ปี ๒๕๔๔ และปี๒๕๔๖ ทรงเททองหล่อพระประธานและทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ พระองค์เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ เปิดอาคารเรียน ทรงยกช่อฟ้า อุโบสถรวม ๖ ครั้งด้วยกัน

         การก่อสร้างอาคารสถานที่ทั้งของวัดวิทยาเขต และศูนย์เด็กเล็ก สำเร็จลงด้วยดี ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         ปัจจุบันวัดสิรินธรเทพรัตนาราม มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๑๖๐ รูปเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ที่ให้บริการทางด้านวิชาการแก่พระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

         นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นชุมทางแห่งความรู้ทุกๆ ด้าน พระภิกษุสงฆ์เป็นวิทยาในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต่างๆ เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ที่ใหญ่ที่สุดในเขตปริมณฑล กรุงเทพฯ กับทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ๒ ตำบล๒ อำเภอ๒ จังหวัดทั้งเป็นปอดของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และเทศบาลเมืองอ้อมน้อยอีกด้วย
การสร้างวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า "บวร" ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง ๓ หน่วยงานจะประสานกันสู่ความสำเร็จโดยการพัฒนาร่วมมือกันและกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้วัดเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะทางต่างจากวัดอื่น ทั้งด้านโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ สมกับเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ๔๘ พรรษาวันที่ ๒ เมษายน๒๕๔๖ อย่างแท้จริง

 
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่