ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.   การคมนาคมการจราจร

      ในเขตเทศบาลฯ มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ๒ ทางคือ ทางบกและทางน้ำ
        ๑)  ถนน  สะพาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่มีเส้นทางการคมนาคมที่ดี และสะดวกโดยมีถนน เพชรเกษมตัดผ่าน ส่วนเส้นทางคมนาคมภายในเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพใช้งานได้ดีจะมีบางสาย เท่านั้นที่มีผิวจราจรชำรุดโดยมีถนน ค.ส.ล. จำนวน  ๒๐  สาย ถนนลูกรัง ๓ สาย ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ๒ สาย  คือ
    -  ถนนสายวัดอ้อมใหญ่ ( ซอยเทศบาล ๑๓ ) แยกจากถนนเพชรเกษม ถึง วัดอ้อมใหญ่ มีความยาวประมาณ ๓  ก.ม.
    -  ถนนสายวัดเทียนดัด ( ซอยเทศบาล ๑๕ ) แยกจากถนนเพชรเกษม ถึง วัดเทียนดัด มีความยาวประมาณ ๓  ก.ม.
       ๒)  แม่น้ำ / คลองที่ใช้สัญจรทางน้ำ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ปัจจุบันได้ลดความสำคัญลงเนื่องจาก ความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น
       ๓)  การจัดการขนส่งมวลชน   เน้นการคมนาคมทางบก  โดยมีถนนสายเพชรเกษม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน  เป็นเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อระหว่างจังหวัดใกล้เคียง เช่น กรุงเทพฯ ราชบุรี   กาญจนบุรี ฯลฯ  เป็นหลัก  โดยมีรถ  บขส.  ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ  และจังหวัดต่าง ๆ  วิ่งผ่าน  นอกจากนั้นยังมีรถ  ขสมก.  ให้บริการอีก  ได้แก่  สาย ๘๔ (อ้อมใหญ่ - คลองสาน), สาย ๑๒๓ (ฟาร์มจระเข้ – สนามหลวง) , ป.อ.๘๔  (อ้อมใหญ่ - คลองสาน) , สายป.อ. ๑๕๗  (อ้อมใหญ่   -  หมอชิต ๒)  , สายป.อ. ๑๗๐  (อ้อมใหญ่   - หมอชิต ๒) , สายป.อ. ๑๗๔  (อ้อมใหญ่   -  แฮบปี้แลนด์) , สายป.อ. ๑๘๓  (อ้อมใหญ่   - อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)   นอกจากนั้นยังมีรถตู้  และรถสองแถวให้บริการอีกหลายสาย  รวมทั้งสายภายในเทศบาลที่เชื่อมกับถนนเพชรเกษม  ได้แก่  สายวัดอ้อมใหญ่  และสายวัดเทียนดัด

๒.  การประปา  
     
หน่วยงานซึ่งให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ คือ การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาสามพราน-นครชัยศรี)

๓.  การไฟฟ้า
     
หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน สำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

๔.  การสื่อสารและโทรคมนาคม  หน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  ๑  แห่ง ให้บริการในด้านการรับ - ส่งจดหมาย  พัสดุภัณฑ์ และโทรเลข และบริษัท ท.ศ.ท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์

๕.  การใช้ที่ดิน  สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและ ประกอบ  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม
 

 
 
 
 
 
 
 
 


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่