ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 ๑.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

      ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบการค้า เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าของตำบลอ้อมใหญ่และตำบลใกล้เคียง รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและบางส่วนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  แยกเป็นประเภทผู้ประกอบการ ดังนี้ 
      -  ร้านค้าของชำ        ๓๑๘ ร้าน
      -  บริษัท  ห้างร้าน    ๗๑ ราย
      -  โรงงานอุตสาหกรรม  ๓๐๐ โรง
      -  ห้องเช่า   ๓๒๓ ราย
      -  ธนาคาร       ๗ แห่ง 

๒.  การเกษตรกรรม  
     
การทำเกษตรกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นการทำสวน เช่น สวนมะพร้าว สวนกล้วยไม้ โดยพื้นที่ทำการเกษตรกรรมจะอยู่ในบริเวณ หมู่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ หมู่ ๕, ๖, ๗ ตำบลอ้อมใหญ่

๓.  การพาณิชยกรรม 
     
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ ๘ ตำบลอ้อมใหญ่ จะเป็นย่านพาณิชยกรรมที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางการค้าขายของเทศบาลและของตำบลใกล้เคียง ประกอบกับเป็นย่านอุตสาหกรรม จึงมีประชาชนจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัย และทำงานเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการ ค้าขายจึงมีจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค 

๔.  การอุตสาหกรรม 
     
ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากโดยกว่าครึ่ง จะอยู่ในบริเวณ หมู่ ๘  ตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งการเพิ่มจำนวนของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ย่านที่อยู่อาศัยปะปนกับย่านธุรกิจ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่