ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
สภาพสังคม
 ชุมชน            

        เทศบาลมีชุมชนในเขตพื้นที่  ๑๖  ชุมชน  คือ 
๑. ชุมชนอาสาเพื่อนพึ่งพา
๒. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
๓. ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่
๔. ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น
๕. ชุมชนนิศาชล
๖. ชุมชนสามัคคีธรรม
๗. ชุมชนเกษตรพัฒนา
๘. ชุมชนอาสาพัฒนา
๙. ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า
๑๐. ชุมชนหมู่บ้านสามพราน
๑๑. ชุมชนภูมิสุวรรณวิลล่า
๑๒. ชุมชนวัดเทียนดัด
๑๓. ชุมชนเทียนดัดวิลเลจ
๑๔. ชุมชนบ้านสวนส้ม
๑๕. ชุมชนบ้านคลองลัด
๑๖. ชุมชนบ้านใหม่

ศาสนา 
         ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล ๔ วัด คือ 
๑. วัดอ้อมใหญ่
๒. วัดคลองอ้อมใหญ่
๓. วัดเทียนดัด
๔. วัดสิรินธรเทพรัตนารา

การศึกษา   
        เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัด  ๒  แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองอ้อมใหญ่
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทรายก้าวหน้า

สาธารณสุข   
        ในเขตเทศบาลมีสถานบริการสาธารณสุข  ดังนี้
๑. มีสถานีอนามัยตำบล  ๒  แห่ง  ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  ๑  แห่ง  คือ
        -  สถานีอนามัยตำบลอ้อมใหญ่
        -  สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่
        -  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
๒. มีคลีนิคเอกชน  ๑๕  แห่ง  เป็นคลีนิครักษาโรคทั่วไป  ๘  แห่ง  คลีนิคทันตกรรม  ๔  แห่ง และคลีนิคอื่น ๆ   ๓  แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่