ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 ๑. แหล่งน้ำ

    ๑)  แม่น้ำท่าจีน
    ๒)  คลองต่างๆ  ได้แก่   คลองอ้อมน้อย  คลองอ้อมใหญ่  คลองลัด  คลองรางบางเตย           
คลองข่อย  คลองสวน  คลองเจ็ก  คลองโพธิ์ทอง  คลองบางกระพัด

๒. การระบายน้ำ
          พื้นที่ในเขตเทศบาลยังมีปัญหาในการระบายน้ำ โดยเฉพาะในฤดูฝนเนื่องจากท่อระบายน้ำ มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝน ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน

๓. น้ำเสีย
          พื้นที่ในเขตเทศบาลมีการขยายตัวของชุมชนมาก  และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทำให้มีปริมาณน้ำเสียทิ้งปะปนลงแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก

๔. ขยะมูลฝอย
          ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่มีรถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ จำนวน ๑๐  คัน แยกเป็นขนาดความจุ  ๘  ลบ.ม.  ๒  คัน ขนาดความจุ  ๗  ลบ.ม.  ๖   คัน  ขนาดความจุ  ๕  ลบ.ม.   ๒  คัน  ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ ประมาณ   ๑๑๕    ตัน/วัน   ขนไปทิ้งที่ที่กำจัดขยะของเอกชน

 

 
 
 
 
 
 
 
 


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่