ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
การเมือง – การบริหาร
 ด้านการเมือง     ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และรองนายก    เทศมนตรี โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ๒ คน
๒. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จำนวน ๑๒คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ปี มีประธานสภาเทศบาล ๑ คน และ  รองประธาน
สภาเทศบาล ๑ คน โดยได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเป็นข้าราชการประจำสูงสุด ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประสานงานทั่วไปของเทศบาล
   
ด้านการบริหาร  แบ่งส่วนการบริหารงาน เป็นหน่วยต่าง ๆ ดังนี้
     ๑. สำนักปลัดเทศบาล
     ๒. กองคลัง
     ๓. กองวิชาการและแผนงาน
     ๔. กองช่าง
     ๕. กองการศึกษา
     ๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     ๗. กองสวัสดิการสังคม
     ๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่