ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
สภาพทั่วไป
 ข้อมูลทั่วไป

         เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีพื้นที่ ประมาณ ๑๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๒ ตำบล
๑๐ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลอ้อมใหญ่ และหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่

อาณาเขต
        ทิศเหนือ  ติดกับ  เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
        ทิศตะวันออก ติดกับ    เทศบาลนครอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
        ทิศตะวันตก    ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
        ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำท่าจีน
  
สภาพภูมิประเทศ

        เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน และมีลำคลองไหลผ่านหลายสายได้แก่
คลองอ้อมใหญ่ คลอง    อ้อมน้อย คลองลัด คลองรางบางเตย เป็น สภาพพื้นที่เหมาะ
แก่การเพาะปลูก หรือประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

ประชากร
             -  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร    ๒๑,๕๘๘      คน   แยกเป็น
                            ชาย   ๑๐,๓๒๗             คน
                            หญิง  ๑๑,๒๖๑             คน
             -  จำนวนครัวเรือน  ๑๗,๒๐๕  หลังคาเรือน
             -  ความหนาแน่น    ๑,๗๙๙  คน / ตารางกิโลเมตร
      
            *  ในเขตเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก  จึงมีประชากรนอกเขตเดินทางเข้ามาทำงานและพักอาศัยตามหอพัก  และบ้านเช่าต่าง ๆ   โดยไม่ได้แจ้งย้ายอีกมาก
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  สำนักปลัดเทศบาล (พฤษภาคม ๒๕๕๑)
 

 
 
 
 
 
 
 
 


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่