ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
สภาพทั่วไป

     
 - ข้อมูลทั่วไป
- อาณาเขต
- สภาพภูมิประเทศ
- ประชากร

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

     
- การคมนาคม การจราจร
- การประปา
- การไฟฟ้า
- การสื่อสารและโทรคมนาคม
- การใช้ที่ดิน

สภาพทางเศรษฐกิจ

     
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
-  การเกษตรกรรม
-  การพาณิชยกรรม
-  การอุตสาหกรรม

สภาพสังคม

     
- ชุมชน  
- ศาสนา 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข
 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

     
- แหล่งน้ำ
- การระบายน้ำ
- น้ำเสีย
- ขยะมูลฝอย

การเมือง – การบริหาร

     
- ด้านการเมือง 
- ด้านการบริหาร
 

ลานกีฬา

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่