ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
เทศบัญญุัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓

     

เทศบัญญุัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓

     

เทศบัญญุัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ ๒๔๔๓

     

เทศบัญญุัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓

     

เทศบัญญุัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

      

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

      

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่