ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

     

รายงานผลมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลบริหารงานและปฎิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล

     

คำสั้ง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

     

คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ สำนักปลัดเทศบาล

     

คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

     

คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     

คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม

     

คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

     

คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่าง

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่