ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ประชุมเพื่อขอแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษา๕ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฯ

     

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

     

ประชุมโครงการท้องถิ่นนำร่องลดมลพิษและสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่อุตสาหกรรม

     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่