ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
กฎกระทรวง กำหนดอัตรำภำษีป้ำย พ.ศ. 2563

     

พระราชบัญยัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

     

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับบที่๓) ปี๒๕๖๑

     

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ๒๕๔๒

     

กฎกระทรวง กำหนดอัตราป้าย ปี ๒๕๖๓

     

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

     

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่