ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ประกาศเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)

     

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

      

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่