ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรม

     

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม

     

ประกาศเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจาเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

     

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      

คำสั่งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ที่ ๔๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล

      

คำสั่งเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล

      

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

      

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่