ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔

     

รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

     

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

      

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่