ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
แบบรายงานผลการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     

แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

     

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

     

ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

     

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม

     

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

     

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

     

 
 
 
 
 
 
 
 


เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่