เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินกิจกรรคัดกรองวัดอุณหภูมิเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด ๑๙ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินกิจกรรคัดกรองวัดอุณหภูมิเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด ๑๙ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดิอน มกราคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดิอน มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการกิจกรรมเคาะประตูบ้าน โดยทำการคัดกรองวัดอุณหภูมิ(วัดไข้)เบื้องต้น ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า1 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการกิจกรรมเคาะประตูบ้าน โดยทำการคัดกรองวัดอุณหภูมิ(วัดไข้)เบื้องต้น ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า1 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีรับเงินสด)ประจำเดือน มกราคม 2564 : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(กรณีรับเงินสด)ประจำเดือน มกราคม 2564

ดำเนินการคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๓๐๐ คน ณ บริเวณวัดคลองอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๓๐๐ คน ณ บริเวณวัดคลองอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19)

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) พ.ศ. ๒๕๖๓ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) พ.ศ. ๒๕๖๓

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซอยต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรค โควิด ๑๙(COVID 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012023
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :