คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยนางนวล : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยนางนวล

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (๑ - ๕) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วัด ๕ มิติ ๒๐ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัด ๑๕ จังหวัด  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (๑ - ๕) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วัด ๕ มิติ ๒๐ ด้าน ๔๑ ตัวชี้วัด ๑๕ จังหวัด

วัดอ้อมใหญ่จัดงานเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วัดอ้อมใหญ่จัดงานเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย) ณ วัดสิริธรเทพรัตนาราม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย) ณ วัดสิริธรเทพรัตนาราม

เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอสามพราน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอสามพราน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ และคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ และคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย)

เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และภริยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และภริยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันปีใหม่ไทย)

โครงงานฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงงานฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865471
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :