เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับ  สาธารณสุขอำเภอสามพราน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่  ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุก.  เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด 19 ) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอสามพราน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุก. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด 19 )

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่ และ กำนันตำบลอ้อมใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่ และ กำนันตำบลอ้อมใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือก ประธานกรรมการการเลือกตั้ง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือก ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (กรณีรับเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำจืดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มหนุนสูง

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012026
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :