คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561    
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ชุมชนสุภาพร ๔ ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่ และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ชุมชนสุภาพร ๔ ชุมชนวัดคลองอ้อมใหญ่ และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

การประชุมแก้ไขปัญหา เรื่อง การระบาดของโลกไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การประชุมแก้ไขปัญหา เรื่อง การระบาดของโลกไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) ที่ได้โล่รับเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ

นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) ที่ได้โล่รับเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ "โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปิดทองหลังพระ ธรรมะนำใจ สืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑   : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและการดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 865499
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :