เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564    
กิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจตลาดอ้อมใหญ่และตลาดสมภพ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ แก่ผู้ค้าและผู้ซื้อพร้อมตรวจตลาด : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ลงพื้นที่ตรวจตลาดอ้อมใหญ่และตลาดสมภพ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ แก่ผู้ค้าและผู้ซื้อพร้อมตรวจตลาด

ประชุมผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  ร่วมหารือแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙  ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมหารือแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ รับการตรวจประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ รับการตรวจประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานของทางเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพต่อไป : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานของทางเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพต่อไป

บรรยากาศการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

บรรยากาศการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและควบคุมโรค ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและควบคุมโรค ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรวมคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรวมคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่น้ำ คูคลอง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่น้ำ คูคลอง

 จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ออกตรวจห้องส้วมสาธารณะ ได้แก่โรงเรียน สถานที่ราชการ ปั๊มน้ำมัน วัด ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกรมอนามัย : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกตรวจห้องส้วมสาธารณะ ได้แก่โรงเรียน สถานที่ราชการ ปั๊มน้ำมัน วัด ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกรมอนามัย

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1012030
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :