คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562    
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ชุดไทย หรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมร่วมแรงร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม เพื่อลดปริมาณปัญหาขยะ และร่วมสร้างชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ให้เป็นเมืองที่น่า : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ชุดไทย หรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมร่วมแรงร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม เพื่อลดปริมาณปัญหาขยะ และร่วมสร้างชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ให้เป็นเมืองที่น่า new

จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง และบริการรับทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง และบริการรับทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล new

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ new

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใสชุดไทยหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมมือร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใสชุดไทยหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมมือร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม

กิจกรรม "ออกกำลังกาย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง"

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อชี้แจงรายละเอียดและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินโครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเมือง เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อชี้แจงรายละเอียดและปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินโครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเมือง เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน

ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใสชุดไทยหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมมือร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม : กิจกรรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใสชุดไทยหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมมือร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟม

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 879595
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :